Prova

El lloc web www.asartec.com(D'ara endavant, el "Lloc Web") és propietat d'ASARTEC CONSULTORIA SLU en endavant Responsable del Tractament RESPONSABLE: ASARTEC CONSULTORIA SLU. www.asartec.com B17905720 Calle Bonastruc de Porta nº24. 17001 Girona Tel.: 9722 195 92 Email: asartec@asartec.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona en Tomo: 2476, Llibre: 0, Foli: 86, Secció: 8, Fulla: GI 41796 Inscripció: 1 / Data: 20/07/2006 Any Pre.: 2006

ASARTEC CONSULTORIA SCP li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest Lloc Web (d'ara endavant "Condicions Generals d'Ús i Avisos legals" que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d'aplicació. Atès que www.asartec.com podrà modificar en el futur aquestes condicions d'ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l'ànim que el lloc web s'ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa recomana a l'Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús pugui solucionar-contactant amb www.asartec.com a través del Telf.: 972 219 592 o a l'adreça de correu electrònic: asartec@asartec.com

1. OBJECTE

www.asartec.com subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d'Ús així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant "Informació bàsica sobre protecció de dades"). L'accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d'usuari i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d'Ús, reservant www.asartec.com el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l'atenta lectura de les Condicions Generals d'Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, de manera que, si aquest no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà abstenir respecte a l'ús de el present Lloc Web. Així mateix, queda advertit que, de vegades es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d'aquests continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars en ells especificades. És important, tenint en compte la recent normativa europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 del PARLAMENT i del CONSELL EUROPEU que intenta preservar la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, que llegeixi en aquesta o altres pàgines web on vostè deixi les seves dades la Informació Bàsica. També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa..

2. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

L'usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol dels signes susceptibles d'utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de a www.asartec.com i / o tercers, que tenen dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a www.asartec.com de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment d'aquestes obligacions. En cap cas l'accés a el lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús d'aquest lloc web no confereixen als usuaris cap altre tipus de dret d'utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per a www.asartec.com o el tercer titular dels drets afectats. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual www.asartec.com botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'esmentada Entitat. Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a www.asartec.com el exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL USUARI DEL SITIO WEB

L'Usuari es compromet a: Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (I) la legislació aplicable en cada moment; (II) les Condicions Generals del Lloc Web; (III) la moral i bons costums generalment acceptats i (IV) l'ordre públic. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a la Web. Facilitar informació veraç a l'emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a www.asartec.com a tercers per la informació que faciliti. No obstant això, el que estableix l'apartat anterior l'Usuari haurà així mateix abstenir de: Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar , sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de www.asartec.com dels seus proveïdors o de tercers. Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de www.asartec.com tercers proveïdors i altres usuaris. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de www.asartec.com o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els continguts. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i / o dels continguts. En particular, a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments , programari i, en general, qualsevol classe de material que: De totes maneres, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats a l'ordre públic. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic. Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a www.asartec.com a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar. Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o la pròpia imatge de les persones. Constitueixi qualsevol tipus de publicitat. Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web. Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a www.asartec.com qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior a www.asartec.com quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim . Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment puguin derivar per www.asartec.com

4. DURACIÓ I TERMINI

La prestació de servei de l'aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. Això no obstant, www.asartec.com podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, www.asartec.com anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

5. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, a l'oferir-los, www.asartec.com no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comercialitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties

6. FORÇA MAJOR

www.asartec.com no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

7. RESOLUCIÓ DE CONTROVERSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com l'ús del Lloc Web, es regiran per la expressament per la legislació espanyola, en l'àmbit de el dret internacional privat. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Girona, llevat que alguna llei o tractat internacional en contra. En el cas que qualsevol estipulació d'aquestes Condicions Generals resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta exigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.